DE link naar het
grijze verleden
Friesland / Fryslân
Gemeente-atlas van Friesland in PDF
Beperkte naamindexen via FamilySearch:
  NL - Dopen en Geboorte 1564-1910
  NL - Trouwen / Huwelijken 1565-1892
  NL - Overlijden en Begraven 1668-1945
RBS-boeknummers
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
Plaatsnaam: DTB: BS: BR: Indexen:  Bijzonderheden:
Friesland algemeen  6× indexen 
Aalsum    
Abbega    
Achlum DTB, BR: Franekeradeel
Achtkarspelen25×130×49×1× index 
Aegum DTB, BR: Idaarderadeel
Aengwirden80×4× indexen 
Akkerwoude    
Akkrum    
Allingawier    
Almenum Algemene info
Ameland14×58× 8× indexen 
Anjum DTB, BS, BR: Oostdongeradeel
Appelscha DTB, BR: Ooststellingwerf
Arum    
Augustinusga    
Baard    
Baarderadeel38×112×28×4× indexen 
Baijum    
Bakhuizen    
Bakkeveen DTB, BS, BR: Opsterland
Balk    
Ballum DTB: Ameland
Barradeel20×133×32×18× indexen 
Beers DTB, BR: Baarderadeel
Beetgum DTB, BR: Menaldumadeel
Beets FR DTB, BR: Opsterland
Beetsterzwaag BS, BR: Opsterland
Benedenknijpe BS, BR: Schoterland
Bergum    
Berlikum FR DTB, BR: Menaldumadeel
Besseburen BR: Menaldumadeel
Het Bildt16×151×33×  
Birdaard    
Blauwhuis    
Blesdijke DTB, BR: Weststellingwerf
Blessum DTB, BR: Menaldumadeel
Blija    
Boarnsterhim Algemene info
Boer DTB, BR: Franekeradeel
Boijl DTB, BR: Weststellingwerf
Bolsward24×108×12×4× indexen 
Boornbergum    
Boornsterhem Algemene info
Boornzwaag BR: Doniawerstal
Bornwird    
Bovenknijpe DTB, BS, BR: Schoterland
Boxum BR: Menaldumadeel
Bozum DTB, BR: Baarderadeel
Britsum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Britswerd BR: Baarderadeel
Broek    
Buitenpost DTB, BR: Achtkarspelen
Burgwerd    
Burum DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Cornjum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Dantumadeel143×49×35× indexen 
Dantumadiel Algemene info
Dantumawoude    1811-1817 zie Dantumadeel
Dedgum    
Deersum DTB, BR: Rauwerderhem
Deinum DTB, BR: Menaldumadeel
Delfstrahuizen DTB, BS, BR: Schoterland
Dokkum26×92×22×11× indexen 
Dongeradeel Algemene info
Dongjum DTB, BR: Franekeradeel
Doniaga DTB, BR: Doniawerstal
Doniawerstal17×88×17×2× indexen 
Donkerbroek DTB, BR: Ooststellingwerf
Drachten    1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
Drogeham DTB, BR: Achtkarspelen
Dronrijp DTB, BR: Menaldumadeel
Duurswoude DTB, BR: Opsterland
Echten BR: Lemsterland
Edens DTB, BR: Hennaarderadeel
Ee DTB, BS, BR: Oostdongeradeel
Eernewoude DTB: Tietjerksteradeel
Eesterga DTB, BR: Lemsterland
Elsloo  3× indexen volledig ge´ndexeerd
Engelum DTB, BR: Menaldumadeel
Engwier    
Engwierum DTB, BR: Oostdongeradeel
Ferwerd DTB, BR: Ferwerderadeel
Ferwerderadeel14×130×22×4× indexen 
Ferwerderadiel Algemene info
Ferwoude    
Finkega DTB, BR: Weststellingwerf
Finkum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Firdgum    
Follega BR: Lemsterland
Foudgum    
Franeker18×132×23×1× index 
Franekeradeel23×107×20×1× index 
Friens BR: Idaarderadeel
De Friese Meren Algemene info
Gaast BS, BR: Schoterland
Gaasterlan-Sleat Algemene info
Gaasterland92×17×1× index 
Gaastmeer    
Garijp DTB: Tietjerksteradeel
Gauw    
Gerkesklooster DTB, BR: Achtkarspelen
Giekerk    
Goëngarijp    
Gontum BR: Leeuwarderadeel
Gorredijk DTB, BS, BR: Opsterland
Goutum    
Greonterp DTB: Wonseradeel
Grouw DTB, BR: Idaarderadeel
Hallum    
Hantum    
Hardegarijp 
Harich    
Harkema BR: Achtkarspelen
Harlingen35×167×30×28× indexen 
Haske Algemene info
Haskerdijken DTB, BR: Haskerland
Haskerhorne DTB, BR: Haskerland
Haskerland20×133×45×9× indexen 
Haulerwijk DTB: Ooststellingwerf
Heeg    
Heerenveen 12× indexen BS, BR: zie ook Schoterland; volledig ge´ndexeerd
Hemelumer Oldeph. en Noordwolde 97×26×10× indexen 
Hemelumer-Oldeferd    
Hempens DTB, BR: Leeuwarderadeel
Hemrik DTB, BR: Opsterland
Hennaarderadeel15×106×17×1× index 
Herbaijum DTB: Franeker, BR: Franekeradeel
Hidaard    
Hieslum DTB: Wonseradeel
Hijlaard DTB, BR: Baarderadeel
Hijum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Hindeloopen12×60×  
Hitsum BR: Franekeradeel
Hollum DTB: Ameland
Holwerd    1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Hommerts    
Hoorn (Terschelling)    
Hoornsterzwaag DTB, BS, BR: Schoterland
Huins DTB, BR: Baarderadeel
Huizum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Icvichum BR: Leeuwarderadeel
Idaard BR: Idaarderadeel
Idaarderadeel21×111×25×1× index 
Idsegahuizen DTB: Wonseradeel
Idsegahuizum    
Idskenhuizen BR: Doniawerstal
Idzard BR: Weststellingwerf
Idzega    
IJlst12×49×  
IJsbrechtum    
Indijk DTB: Wymbritseradeel
Irnsum DTB, BR: Rauwerderhem
Itens    
Jellum BR: Baarderadeel
Jelsum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Jislum DTB, BR: Ferwerderadeel
Jorwerd DTB, BR: Baarderadeel
Joure DTB, BR: Haskerland
Jouswier BR: Oostdongeradeel
Jubbega BS, BR: Schoterland
Kaatsveld BR: Franeker
Katlijk BS, BR: Schoterland
Kimswerd    
Klooster Anjum BR: Menaldumadeel
De Knijpe    BS: Schoterland voor ontbrekende akten
Kolderwolde    
Kollum DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland    BS: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland en Nieuw-Kruisland126×18×  
Kollumerzwaag BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kooten BR: Achtkarspelen
Kornwerd DTB: Wonseradeel
Kortezwaag DTB, BR: Opsterland
Koudum    
Kubaard    
Langezwaag BS, BR: Opsterland
Langweer DTB, BR: Doniawerstal
Lebkum BR: Leeuwarderadeel
Leeuwarden46×293×47×13× indexen 
Leeuwarderadeel29×135×42×3× indexen 
Legemeer BR: Doniawerstal
Lekkum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Lemmer DTB, BR: Lemsterland
Lemsterland15×105×20×14× indexen 
Lichtaard BR: Ferwerderadeel
Lioessens DTB, BR: Oostdongeradeel
Lions BR: Baarderadeel
Lippenhuizen DTB, BS, BR: Opsterland
Littenseradeel Algemene info
Littenseradiel Algemene info
Loënga    
Lollum    
Longerhouw    
Luinjeberg BR: Schoterland
Lutjepost DTB: Buitenpost
Lutkewierum    
Lutkewoude    
Luxwoude BR: Opsterland
Makkum13×    
Mantgum DTB, BR: Baarderadeel
Marrum DTB, BR: Ferwerderadeel
Marsum DTB, BR: Menaldumadeel
Meer, het BR: Schoterland
Menaldum DTB, BR: Menaldumadeel
Menaldumadeel33×149×61×1× index 
Menameradiel Algemene info
Metslawier DTB, BS: Oostdongeradeel
Midlum DTB, BR: Franekeradeel
Midsland    
Miedum BR: Leeuwarderadeel
Mildam BS, BR: Schoterland
Minnertsga DTB,BS, BR: Barradeel
Molkwerum    
Morra DTB, BR: Oostdongeradeel
Munnikeburen DTB, BR: Weststellingwerf
Nes (Westdongeradeel)    1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Nes (Ameland) DTB: Ameland
Nes (Utingeradeel)    
Niawier DTB: Oostdongeradeel
Nijeberkoop DTB, BS: Ooststellingwerf
Nijefurd Algemene info
Nijega (Doniawerstal) BR: Doniawerstal
Nijega (Hemelumer-Oldeferd)    
Nijega (Smallingerland)    
Nijehaske BR: Haskerland
Nijeholtpade BR: Weststellingwerf
Nijeholtwolde DTB, BR: Weststellingwerf
Nijehorne DTB, BS, BR: Schoterland
Nijelamer BR: Weststellingwerf
Nijeschoot BS, BR: Schoterland
Nijetrijne BR: Weststellingwerf
Nijewier BR: Oostdongeradeel
Nijkerk (Ferwerderadeel) BR: Ferwerderadeel
Nijkerk (Oostdongeradeel) DTB, BR: Oostdongeradeel
Nijland    
Noordwolde BS 1811-1816, BR: Weststellingwerf
Oenkerk Algemene info
Oldeboorn    
Oldeholtpade DTB, BR: Weststellingwerf
Oldeholtwolde BR: Weststellingwerf
Oldelamer DTB, BR: Weststellingwerf
Oldeouwer BR: Doniawerstal
Oldeterp BR: Opsterland
Oldetrijne BR: Weststellingwerf
Olterterp BR: Opsterland
Oost-Vlieland    
Oostdongeradeel20×148×52×12× indexen 
Oosterbierum DTB, BR: Barradeel
Oosterend DTB, BR: Hennaarderadeel
Oosterhaule DTB, BR: Doniawerstal
Oosterlittens DTB, BR: Baarderadeel
Oostermeer    
Oosterwierum DTB, BR: Baarderadeel
Oosterwolde FR DTB, BS, BR: Ooststellingwerf
Oosterzee DTB, BR: Lemsterland
Oostrum  1× index volledig ge´ndexeerd
Ooststellingwerf125×38×127× indexen 
Oostvliet BR: Franeker
Opeinde BR: Achtkarspelen
Oppenhuizen DTB: Wymbritseradeel
Opsterland40×165×68×68× indexen 
Oudeberkoop 1811-1816 zie Ooststellingwerf
Oudebildtzijl    
Oudega 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
Oudehaske BR: Haskerland
Oudehorne BS, BR: Schoterland
Oudemirdum    
Oudeschoot BS, BR: Schoterland
Oudkerk    
Oudwoude DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Paesens DTB, BR: Oostdongeradeel
Parrega DTB: Wonseradeel
Peins    
Peperga BR: Weststellingwerf
Piaam DTB: Wonseradeel
Pietersbierum DTB, BR: Barradeel
Pingjum    
Poppingawier BR: Rauwerdehem
Rauwerd 
Rauwerderhem12×67×12×3× indexen 
Reitsum DTB, BR: Ferwerderadeel
Ried DTB, BR: Franekeradeel
Rijperkerk    
Rinsumageest    1811-1817 zie Dantumadeel
Rohel BS, BR: Schoterland
Roordahuizum DTB, BR: Idaarderadeel
Rotsterhaule DTB, BS, BR: Schoterland
Rottevalle DTB, BR: Achtkarspelen
Rottum DTB, BR: Schoterland
Rottum BS, BR: Schoterland
Schalsum DTB, BR: Franekeradeel
Scharl    
Scharsterland Algemene info
Scherpenzeel FR BR: Weststellingwerf
Schiermonnikoog43×  
Schingen DTB, BR: Menaldumadeel
Schoerwijkerdijken BS, BR: Schoterland
Schoterland144×77×16× indexen 
Schoteruitdijken BS, BR: Schoterland
Schraard    
Schurega BS, BR: Schoterland
Sexbierum DTB, BS, BR: Barradeel
Siegerwoude DTB, BR: Opsterland
Sijbrandaburen    
Sint Annaparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
Sint Jacobaparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
Sint Johannesga BS, BR: Schoterland
Sint Nicolaasga DTB, BR: Doniawerstal
Skarsterlân Algemene info
Slappeterp BR: Menaldumadeel
Sloten FR40×  
Smallingerland121×33×8× indexen 
Sneek29×164×29×2× indexen 
Snikzwaag BR: Haskerland
Sondel    
Sonnega BS 1811-1816, BR: Weststellingwerf
Spanga BR: Weststellingwerf
Spannum BR: Hennaarderadeel
Stavoren37×  
Steggerda DTB, BR: Weststellingwerf
Stiens DTB, BR: Leeuwarderadeel
Suawoude DTB: Tietjerksteradeel
S˙dwest FryslÔn Algemene info
Surhuisterveen DTB, BR: Achtkarspelen
Surhuizum DTB, BR: Achtkarspelen
Swichum BR: Leeuwarderadeel
Teerns BR: Leeuwarderadeel
Terband BR: Schoterland
Terhorne    
Terkaple    
Ternaard    1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Teroele BR: Doniawerstal
Terschelling76×12×38× indexen 
Terwispel DTB, BR: Opsterland
Tietjerksteradeel161×60×1× index 
Tjalleberd 
Tjalleberd DTB, BR: Schoterland
Tjerkgaast DTB, BR: Doniawerstal
Tjerkwerd Algemene info
Tjum Algemene info
Tjummarum BR: Barradeel
Twijzel DTB, BR: Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel Algemene info
Tzum DTB, BR: Franekeradeel
Tzummarum    
Uitburen BR: Franeker
Ureterp DTB, BS, BR: Opsterland
Utingeradeel104× 13× indexen 
Veenwouden    1811-1817 zie Dantumadeel
Vijfhuizen BR: Franeker
Vinkega BR: Weststellingwerf
Vlieland25×  
Vrouwenparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
Waaxens    
Wanswerd BR: Ferwerderadeel
Warga DTB, BR: Idaarderadeel
Warns    
Warstiens BR: Idaarderadeel
Wartena BR: Idaarderadeel
Weidum DTB, BR: Baarderadeel
Welsrijp DTB, BR: Hennaarderadeel
West-Terschelling    
West-Vlieland    
Westdongeradeel135×24×18× indexen 
Westergeest BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Westermeer BR: Haskerland
Westhem    
Weststellingwerf22×150×70× indexen 
Westvliet BR: Franeker
Wier DTB, BR: Menaldumadeel
Wieuwerd DTB, BR: Baarderadeel
Wijckel    
Wijnaldum DTB, BR: Barradeel
Wijnjeterp DTB, BR: Opsterland
Wijtjeterp BR: Opsterland
Winsum DTB, BR: Baarderadeel
Wirdum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Witmarsum    
Wolvega    BS 1811-1816, BR: Weststellingwerf
Wommels    
Wonseradeel14×176×58×14× indexen 
Workum23×96×16×8× indexen 
Woudsend DTB: Wymbritseradeel
Wûnseradiel Algemene info
Wymbritseradeel14×162×28×  
Wymbritseradiel Algemene info
Wytgaard DTB, BR: Leeuwarderadeel
Zevenhuizen BR: Franeker
Zweins BR: Franekeradeel