DE link naar het
grijze verleden
Friesland / Fryslân
Gemeente-atlas van Friesland in PDF

RBS-boeknummers
Plaatsnaam: DTB: BS: BR: Indexen:  Bijzonderheden:
Friesland algemeen 6× indexen 
Aalsum    
Abbega    
Achlum    
Achtkarspelen130×13×1× index 
Aegum    
Aengwirden80×4× indexen 
Akkerwoude    
Akkrum    
Allingawier    
Almenum Algemene info
Ameland14×57× 8× indexen 
Anjum    1811-1816 zie Oostdongeradeel
Appelscha    
Arum    
Augustinusga    
Baard    
Baarderadeel110×4× indexen 
Baijum    
Bakhuizen    
Bakkeveen DTB, BS, BR: Opsterland
Balk    
Ballum DTB: Ameland
Barradeel130×18× indexen 
Beers    
Beetgum    
Beets FR    BR: Opsterland
Beetsterzwaag BS, BR: Opsterland
Benedenknijpe BS, BR: Schoterland
Bergum    
Berlikum FR    
Het Bildt150×10×  
Birdaard    
Blauwhuis    
Blesdijke    BR: Weststellingwerf
Blessum    
Blija    
Boarnsterhim Algemene info
Boer    
Boijl    BR: Weststellingwerf
Bolsward25×107×4× indexen 
Boornbergum    
Boornsterhem Algemene info
Bornwird    
Bovenknijpe    BS, BR: Schoterland
Bozum    
Britsum    
Broek    
Buitenpost    
Burgwerd    
Burum    1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Cornjum    
Dantumadeel141×49×35× indexen 
Dantumadiel Algemene info
Dantumawoude    1811-1817 zie Dantumadeel
Dedgum    
Deersum    
Deinum    
Delfstrahuizen    BS, BR: Schoterland
Dokkum27×91×11×8× indexen 
Dongeradeel Algemene info
Dongjum    
Doniaga    
Doniawerstal86×2× indexen 
Donkerbroek    
Drachten    1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
Drogeham    
Dronrijp    
Duurswoude DTB, BR: Opsterland
Edens    
Ee    1811-1816 zie Oostdongeradeel
Eesterga    
Elsloo    
Engelum    
Engwier    
Engwierum    
Ferwerd    
Ferwerderadeel133×12×4× indexen 
Ferwerderadiel Algemene info
Ferwoude    
Finkega    BR: Weststellingwerf
Finkum    
Firdgum    
Foudgum    
Franeker15×130×15×1× index 
Franekeradeel106×10×1× index 
De Friese Meren Algemene info
Gaast BS, BR: Schoterland
Gaasterlan-Sleat Algemene info
Gaasterland90×11×1× index 
Gaastmeer    
Garijp    
Gauw    
Gerkesklooster    
Giekerk    
Goëngarijp    
Gorredijk    BS, BR: Opsterland
Goutum    
Greonterp DTB: Wonseradeel
Grote Kerk    
Grouw    
Hallum    
Hantum    
Harich    
Harlingen27×166×11×5× indexen 
Haske Algemene info
Haskerdijken    
Haskerhorne    
Haskerland128×14×9× indexen 
Heeg    
Heerenveen 3× indexen BS, BR: zie ook Schoterland
Hemelumer Oldeph. en Noordwolde 96×10× indexen 
Hemelumer-Oldeferd    
Hempens    
Hemrik    DTB, BR: Opsterland
Hennaarderadeel105×1× index 
Herbaijum    
Hidaard    
Hieslum DTB: Wonseradeel
Hijlaard    
Hijum    
Hindeloopen12×59×  
Hollum DTB: Ameland
Holwerd    1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Hommerts    
Hoorn (Terschelling)    
Hoornsterzwaag    BS, BR: Schoterland
Huins    
Huizum    
Idaarderadeel107×13×1× index 
Idsegahuizen DTB: Wonseradeel
Idsegahuizum    
Idzard BR: Weststellingwerf
Idzega    
IJlst12×48×  
IJsbrechtum    
Indijk    
Irnsum    
Itens    
Jelsum    
Jislum    
Jorwerd    
Joure11×    
Jubbega BS, BR: Schoterland
Katlijk BS, BR: Schoterland
Kimswerd    
De Knijpe    BS: Schoterland voor ontbrekende akten
Kolderwolde    
Kollum    1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland    BS: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland en Nieuw-Kruisland 124×  
Kornwerd DTB: Wonseradeel
Kortezwaag    BR: Opsterland
Koudum    
Kubaard    
Langezwaag BS, BR: Opsterland
Langweer    
Leeuwarden47×293×28×13× indexen 
Leeuwarderadeel134×12×3× indexen 
Lekkum    
Lemmer    
Lemsterland104×14× indexen 
Lioessens    
Lippenhuizen DTB, BS, BR: Opsterland
Littenseradeel Algemene info
Littenseradiel Algemene info
Loënga    
Lollum    
Longerhouw    
Lutjepost DTB: Buitenpost
Lutkewierum    
Lutkewoude    
Luxwoude BR: Opsterland
Makkum13×    
Mantgum    
Marrum    
Marsum    
Menaldum    
Menaldumadeel148×1× index 
Menameradiel Algemene info
Metslawier DTB, BS: Oostdongeradeel
Midlum    
Midsland    
Mildam BS, BR: Schoterland
Minnertsga    1811-1816 huw. en ovl. zie Barradeel
Molkwerum    
Morra    
Munnikeburen    BR: Weststellingwerf
Nes (Westdongeradeel)    1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Nes (Ameland) DTB: Ameland
Nes (Utingeradeel)    
Niawier DTB: Oostdongeradeel
Nijeberkoop    BS: Ooststellingwerf
Nijefurd Algemene info
Nijega (Hemelumer-Oldeferd)    
Nijega (Smallingerland)    
Nijeholtpa BR: Weststellingwerf
Nijeholtwolde    BR: Weststellingwerf
Nijehorne    BS, BR: Schoterland
Nijelamer BR: Weststellingwerf
Nijeschoot BS, BR: Schoterland
Nijetrijne BR: Weststellingwerf
Nijkerk (Oostdongeradeel)    
Nijland    
Noordwolde 1811-1816 zie Weststellingwerf
Oenkerk Algemene info
Oldeboorn    
Oldeholtpa    BR: Weststellingwerf
Oldeholtwolde BR: Weststellingwerf
Oldelamer    BR: Weststellingwerf
Oldetrijne BR: Weststellingwerf
Olterterp BR: Opsterland
Oost-Vlieland    
Oostdongeradeel143×12×12× indexen 
Oosterbierum    
Oosterend    
Oosterhaule    
Oosterlittens    
Oostermeer    
Oosterwierum    
Oosterwolde FR    1811-1816 zie Ooststellingwerf
Oosterzee    
Oostrum  1× index 
Ooststellingwerf124×30×2× indexen 
Oppenhuizen    
Opsterland15×164×10×41× indexen 
Oudeberkoop 1811-1816 zie Ooststellingwerf
Oudebildtzijl    
Oudega 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
Oudehorne BS, BR: Schoterland
Oudemirdum    
Oudeschoot BS, BR: Schoterland
Oudkerk    
Oudwoude 1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Oudwoude    
Paesens    
Parrega DTB: Wonseradeel
Peins    
Peperga BR: Weststellingwerf
Piaam DTB: Wonseradeel
Pietersbierum    
Pingjum    
Rauwerd Algemene info
Rauwerd    
Rauwerderhem64×3× indexen 
Reitsum    
Ried    
Rijperkerk    
Rinsumageest 1811-1817 zie Dantumadeel
Rinsumageest    
Rohel BS, BR: Schoterland
Roordahuizum Algemene info
Roordahuizum    
Rotsterhaule BS, BR: Schoterland
Rottevalle    
Rottum    
Rottum BS, BR: Schoterland
Schalsum    
Scharl    
Scharsterland Algemene info
Scherpenzeel FR BR: Weststellingwerf
Schiermonnikoog41×  
Schingen    
Schoerwijkerdijken BS, BR: Schoterland
Schoterland160×16×15× indexen 
Schoteruitdijken BS, BR: Schoterland
Schraard    
Schurega BS, BR: Schoterland
Sexbierum 1811-1816 huw. en ovl. zie Barradeel
Sexbierum    
Siegerswoude    
Siegerwoude DTB, BR: Opsterland
Sijbrandaburen    
Sint Annaparochie 1811-1816 zie Het Bildt
Sint Annaparochie    
Sint Jacobaparochie 1811-1816 zie Het Bildt
Sint Jacobiparochie    
Sint Johannesga BS, BR: Schoterland
Sint Nicolaasga    
Skarsterlân Algemene info
Sloten FR36×  
Smallingerland120×8× indexen 
Sneek29×161×12×2× indexen 
Sondel    
Sonnega 1811-1816 zie Weststellingwerf
Spanga BR: Weststellingwerf
Stavoren36×  
Steggerda    
Steggerda BR: Weststellingwerf
Stiens Algemene info
Stiens    
Suawoude    
Súdwest Fryslân Algemene info
Surhuisterveen    
Surhuizum Algemene info
Surhuizum    
Terhorne    
Terkaple    
Ternaard 1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Ternaard    
Terschelling74×38× indexen 
Terwispel DTB, BR: Opsterland
Terwispel    
Tietjerksteradeel155×11×1× index 
Tjalleberd    
Tjerkgaast    
Tjerkwerd Algemene info
Tjum Algemene info
Twijzel    
Tytsjerksteradiel Algemene info
Tzum    
Tzummarum    
Ureterp DTB, BS, BR: Opsterland
Utingeradeel101× 13× indexen 
Veenwouden 1811-1817 zie Dantumadeel
Veenwouden    
Vinkega BR: Weststellingwerf
Vlieland21×  
Vrouwenparochie 1811-1816 zie Het Bildt
Vrouwenparochie    
Waaxens    
Warga10×    
Warns    
Weidum    
Welsrijp    
West-Terschelling    
West-Vlieland    
Westdongeradeel134×18× indexen 
Westhem    
Weststellingwerf149×48× indexen 
Wier    
Wieuwerd    
Wijckel    
Wijnaldum    
Wijnjeterp DTB, BR: Opsterland
Winsum    
Wirdum Algemene info
Wirdum    
Witmarsum Algemene info
Witmarsum    
Wolvega 1811-1816 zie Weststellingwerf
Wolvega    
Wommels Algemene info
Wommels    
Wonseradeel15×171×13×14× indexen 
Workum23×95×8× indexen 
Woudsend Algemene info
Woudsend    
Wûnseradiel Algemene info
Wymbritseradeel161×10×  
Wymbritseradiel Algemene info
Wytgaard