DE link naar het
grijze verleden
Friesland / Fryslân
Beperkte naamindexen via FamilySearch:
  NL - Dopen en Geboorte 1564-1910
  NL - Trouwen / Huwelijken 1565-1892
  NL - Overlijden en Begraven 1668-1945
RBS-boeknummers
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
 Plaatsnaam: DTB: BS: BR: Indexen:  Bijzonderheden:
 Friesland algemeen 6× indexen 
 Aalsum DTB: Oostdongeradeel
 Abbega DTB: Wymbritseradeel
 Achlum DTB, BR: Franekeradeel
 Achtkarspelen31×130×49×3× indexen 
 Aegum DTB, BR: Idaarderadeel
 Aengwirden80×4× indexen 
 Akkerwoude DTB: Dantumadeel
 Akkrum DTB: Utingeradeel
 Akmarijp DTB: Utingeradeel
 Allingawier DTB: Wonseradeel
 Almenum Algemene info
 Ameland17×58× 9× indexen 
 Anjum DTB, BS, BR: Oostdongeradeel
 Appelscha DTB, BR: Ooststellingwerf
 Arum DTB: Wonseradeel
 Augsbuurt DTB: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Augustinusga DTB: Achtkarspelen
 Baard DTB: Baarderadeel
 Baarderadeel43×112×28×6× indexen 
 Baijum DTB: Hennaarderadeel
 Bakhuizen DTB: Gaasterland
 Bakkeveen DTB, BS, BR: Opsterland
 Balk DTB: Gaasterland
 Ballum DTB: Ameland
 Bantega DTB: Lemsterland
 Barradeel23×132×32×21× indexen 
 Beers DTB, BR: Baarderadeel
 Beetgum DTB, BR: Menaldumadeel
 Beets FR DTB, BR: Opsterland
 Beetsterzwaag BS, BR: Opsterland
 Beintum DTB: Ferwerderadeel
 Benedenknijpe BS, BR: Schoterland
 Bergum DTB: Terschelling
 Bergumerheide DTB: Tietjerksteradeel
 Berlikum FR DTB, BR: Menaldumadeel
 Besseburen BR: Menaldumadeel
 Betterwird DTB: Westdongeradeel
 Het Bildt17×151×27×1× index 
 Birdaard DTB: Dantumadeel
 Blauwhuis DTB: Wymbritseradeel
 Blesdijke DTB, BR: Weststellingwerf
 Blessum DTB, BR: Menaldumadeel
 Blija DTB: Ferwerderadeel
 Boarnsterhim Algemene info
 Boer DTB, BR: Franekeradeel
 Boijl DTB, BR: Weststellingwerf
 Bolsward24×110×12×7× indexen 
 Boornbergum DTB: Smallingerland
 Boornsterhem Algemene info
 Boornzwaag BR: Doniawerstal
 Bornwird DTB: Westdongeradeel
 Bovenknijpe DTB, BS, BR: Schoterland
 Boxum BR: Menaldumadeel
 Bozum DTB, BR: Baarderadeel
 Brantgum DTB: Westdongeradeel
 Britsum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Britswerd BR: Baarderadeel
 Broek DTB: Doniawerstal
 Buitenpost DTB, BR: Achtkarspelen
 Burgwerd DTB: Wonseradeel
 Burum DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Cornjum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Dantumadeel21×143×49×37× indexen 
 Dantumadiel Algemene info
 Dantumawoude DTB, BS: Dantumadeel
 Dedgum DTB: Wonseradeel
 Deersum DTB, BR: Rauwerderhem
 Deinum DTB, BR: Menaldumadeel
 Delfstrahuizen DTB, BS, BR: Schoterland
 Dijken DTB: Doniawerstal
 Dokkum26×93×19×13× indexen 
 Dongeradeel Algemene info
 Dongjum DTB, BR: Franekeradeel
 Doniaga DTB, BR: Doniawerstal
 Doniawerstal19×88×17×4× indexen 
 Donkerbroek DTB, BR: Ooststellingwerf
 Drachten DTB, BS: Smallingerland
 Driesum DTB: Dantumadeel
 Drogeham DTB, BR: Achtkarspelen
 Dronrijp DTB, BR: Menaldumadeel
 Duurswoude DTB, BR: Opsterland
 Echten BR: Lemsterland
 Edens DTB, BR: Hennaarderadeel
 Ee DTB, BS, BR: Oostdongeradeel
 Eernewoude DTB: Tietjerksteradeel
 Eesterga DTB, BR: Lemsterland
 Eestrum DTB: Tietjerksteradeel
 Elahuizen DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Elsloo  volledige index 
 Engelum DTB, BR: Menaldumadeel
 Engwier DTB: Wonseradeel
 Engwierum DTB, BR: Oostdongeradeel
 Exmorra DTB: Wonseradeel
 Ferwerd DTB, BR: Ferwerderadeel
 Ferwerderadeel23×130×22×5× indexen 
 Ferwerderadiel Algemene info
 Ferwoude DTB: Wonseradeel
 Finkega DTB, BR: Weststellingwerf
 Finkum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Firdgum DTB: Barradeel
 Follega BR: Lemsterland
 Folsgare DTB: Wymbritseradeel
 Foudgum DTB: Westdongeradeel
 Franeker18×132×20×3× indexen 
 Franekeradeel26×107×18×2× indexen 
 Friens BR: Idaarderadeel
 De Friese Meren Algemene info
 Gaast BS, BR: Schoterland
 Gaasterlan-Sleat Algemene info
 Gaasterland24×92×15×3× indexen 
 Gaastmeer DTB: Wymbritseradeel
 Garijp DTB: Tietjerksteradeel
 Gauw DTB: Wymbritseradeel
 Genum DTB: Ferwerderadeel
 Gerkesklooster DTB, BR: Achtkarspelen
 Gersloot DTB: Heerenveen
 Giekerk DTB: Terschelling
 Goënga DTB: Wymbritseradeel
 Goëngarijp DTB: Doniawerstal
 Gontum BR: Leeuwarderadeel
 Gorredijk DTB, BS, BR: Opsterland
 Goutum DTB: Leeuwarden
 Greonterp DTB: Wonseradeel
 Grouw DTB, BR: Idaarderadeel
 Hallum DTB: Ferwerderadeel
 Hantum DTB: Westdongeradeel
 Hardegarijp 
 Harich DTB: Gaasterland
 Harkema BR: Achtkarspelen
 Harkema-Opeinde DTB: Achtkarspelen
 Harlingen33×167×25×30× indexen 
 Hartwerd DTB: Wonseradeel
 Haske Algemene info
 Haskerdijken DTB, BR: Haskerland
 Haskerhorne DTB, BR: Haskerland
 Haskerland20×133×44×15× indexen 
 Haulerwijk DTB: Ooststellingwerf
 Heeg DTB: Wymbritseradeel
 Heerenveen volledige index BS, BR: zie ook Schoterland
 Hemelumer Oldeph. en Noordwolde18×98×26×12× indexen 
 Hemelumer-Oldeferd DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Hempens DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Hemrik DTB, BR: Opsterland
 Hennaard DTB: Hennaarderadeel
 Hennaarderadeel33×106×17×2× indexen 
 Herbaijum DTB: Franeker, BR: Franekeradeel
 Hiaure DTB: Westdongeradeel
 Hichtum DTB: Wonseradeel
 Hidaard DTB: Hennaarderadeel
 Hieslum DTB: Wonseradeel
 Hijlaard DTB, BR: Baarderadeel
 Hijum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Hindeloopen12×62×3× indexen 
 Hitzum BR: Franekeradeel
 Hollum DTB: Ameland
 Holwerd DTB, BS: Westdongeradeel
 Hommerts DTB: Wymbritseradeel
 Hoogebeintum DTB: Ferwerderadeel
 Hoorn (Terschelling) DTB: Terschelling
 Hoornsterzwaag DTB, BS, BR: Schoterland
 Huins DTB, BR: Baarderadeel
 Huizum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Icvichum BR: Leeuwarderadeel
 Idaard BR: Idaarderadeel
 Idaarderadeel25×111×24×5× indexen 
 Idsegahuizen DTB: Wonseradeel
 Idsegahuizum DTB: Wonseradeel
 Idskenhuizen BR: Doniawerstal
 Idzard BR: Weststellingwerf
 Idzega DTB: Wymbritseradeel
 IJlst11×50×2× indexen 
 IJpecolsga DTB: Wymbritseradeel
 IJsbrechtum DTB: Wymbritseradeel
 Indijk DTB: Wymbritseradeel
 Indijken DTB: Doniawerstal
 Irnsum DTB, BR: Rauwerderhem
 Itens DTB: Hennaarderadeel
 Janum DTB: Dantumadeel
 Jellum BR: Baarderadeel
 Jelsum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Jislum DTB, BR: Ferwerderadeel
 Jorwerd DTB, BR: Baarderadeel
 Joure DTB, BR: Haskerland
 Jouswier BR: Oostdongeradeel
 Jubbega-Schurega BS, BR: Schoterland
 Jutrijp DTB: Wymbritseradeel
 Kaatsveld BR: Franeker
 Katlijk BS, BR: Schoterland
 Kimswerd DTB: Wonseradeel
 Klooster Anjum BR: Menaldumadeel
 De Knijpe DTB: Schoterland
 Kolderwolde DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Kollum DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Kollumerland DTB, BS: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Kollumerland en Nieuw-Kruisland13×126×18×2× indexen 
 Kollumerzwaag BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Kooten BR: Achtkarspelen
 Kornwerd DTB: Wonseradeel
 Kortehemmen DTB: Smallingerland
 Kortezwaag DTB, BR: Opsterland
 Koudum DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Kromwal DTB: Baarderadeel
 Kromwal DTB: Wonseradeel
 Kubaard DTB: Hennaarderadeel
 Langezwaag BS, BR: Opsterland
 Langweer DTB, BR: Doniawerstal
 Lebkum BR: Leeuwarderadeel
 Leeuwarden51×293×47×16× indexen 
 Leeuwarderadeel29×135×38×5× indexen 
 Legemeer BR: Doniawerstal
 Lekkum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Lemmer DTB, BR: Lemsterland
 Lemsterland15×106×20×16× indexen 
 Lichtaard BR: Ferwerderadeel
 Lioessens DTB, BR: Oostdongeradeel
 Lions BR: Baarderadeel
 Lippenhuizen DTB, BS, BR: Opsterland
 Littenseradeel Algemene info
 Littenseradiel Algemene info
 Loënga DTB: Wymbritseradeel
 Lollum DTB: Wonseradeel
 Longerhouw DTB: Wonseradeel
 Luinjeberg BR: Schoterland
 Lutjepost DTB: Buitenpost
 Lutkewierum DTB: Hennaarderadeel
 Lutkewoude DTB: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Luxwoude BR: Opsterland
 Makkum DTB: Wonseradeel
 Mantgum DTB, BR: Baarderadeel
 Marrum DTB, BR: Ferwerderadeel
 Marsum DTB, BR: Menaldumadeel
 Meer, het BR: Schoterland
 Menaldum DTB, BR: Menaldumadeel
 Menaldumadeel33×149×57×2× indexen 
 Menameradiel Algemene info
 Metslawier DTB, BS: Oostdongeradeel
 Midlum DTB, BR: Franekeradeel
 Midsland DTB: Terschelling
 Miedum BR: Leeuwarderadeel
 Mildam BS, BR: Schoterland
 Minnertsga DTB, BS, BR: Barradeel
 Mirns DTB: Gaasterland
 Molkwerum DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Morra DTB, BR: Oostdongeradeel
 Munnekezijl DTB: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Munnikeburen DTB, BR: Weststellingwerf
 Murmerwoude DTB: Dantumadeel
 Nes (Westdongeradeel) DTB, BS: Westdongeradeel
 Nes (Ameland) DTB: Ameland
 Nes (Utingeradeel) DTB: Utingeradeel
 Niawier DTB: Oostdongeradeel
 Nieuw Brongerga DTB: Heerenveen
 Nijeberkoop DTB, BS: Ooststellingwerf
 Nijefurd Algemene info
 Nijega (Doniawerstal) BR: Doniawerstal
 Nijega (Hemelumer-Oldeferd) DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Nijega (Smallingerland) DTB: Smallingerland
 Nijehaske BR: Haskerland
 Nijeholtpade BR: Weststellingwerf
 Nijeholtwolde DTB, BR: Weststellingwerf
 Nijehorne DTB, BS, BR: Schoterland
 Nijelamer BR: Weststellingwerf
 Nijemirdum DTB: Gaasterland
 Nijeschoot BS, BR: Schoterland
 Nijetrijne BR: Weststellingwerf
 Nijewier BR: Oostdongeradeel
 Nijhuizum DTB: Wymbritseradeel
 Nijkerk (Ferwerderadeel) BR: Ferwerderadeel
 Nijkerk (Oostdongeradeel) DTB, BR: Oostdongeradeel
 Nijland DTB: Wymbritseradeel
 Noordwolde BS, BR: Weststellingwerf
 Oenkerk Algemene info
 Offingawier DTB: Wymbritseradeel
 Oldeboorn DTB: Utingeradeel
 Oldeholtpade DTB, BR: Weststellingwerf
 Oldeholtwolde BR: Weststellingwerf
 Oldelamer DTB, BR: Weststellingwerf
 Oldeouwer BR: Doniawerstal
 Oldeterp BR: Opsterland
 Oldetrijne BR: Weststellingwerf
 Olterterp BR: Opsterland
 Oost-Vlieland DTB: Vlieland
 Oostdongeradeel23×148×52×25× indexen 
 Ooster-Nijkerk DTB: Oostdongeradeel
 Oosterbierum DTB, BR: Barradeel
 Oosterend DTB, BR: Hennaarderadeel
 Oosterend DTB: Terschelling
 Oosterhaule DTB, BR: Doniawerstal
 Oosterlittens DTB, BR: Baarderadeel
 Oostermeer DTB: Terschelling
 Oosterwierum DTB, BR: Baarderadeel
 Oosterwolde FR DTB, BS, BR: Ooststellingwerf
 Oosterzee DTB, BR: Lemsterland
 Oosthem DTB: Wonseradeel
 Oosthem DTB: Wymbritseradeel
 Oostrum DTB: Oostdongeradeel
 Ooststellingwerf125×37×128× indexen 
 Oostvliet BR: Franeker
 Opeinde BR: Achtkarspelen
 Oppenhuizen DTB: Wymbritseradeel
 Opsterland31×172×68×88× indexen 
 Oranjewoud DTB: Heerenveen
 Oudeberkoop 1811-1816 zie Ooststellingwerf
 Oudebildtzijl DTB: Het Bildt
 Oudega 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
 Oudega DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Oudega DTB: Wymbritseradeel
 Oudehaske BR: Haskerland
 Oudehorne BS, BR: Schoterland
 Oudemirdum DTB: Gaasterland
 Oudeschoot BS, BR: Schoterland
 Oudkerk DTB: Terschelling
 Oudwoude DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Ouwsterhaule DTB: Doniawerstal
 Paesens DTB, BR: Oostdongeradeel
 Parrega DTB: Wonseradeel
 Peins DTB: Franekeradeel
 Peperga BR: Weststellingwerf
 Piaam DTB: Wonseradeel
 Pietersbierum DTB, BR: Barradeel
 Pingjum DTB: Wonseradeel
 Poppingawier BR: Rauwerdehem
 Raard DTB: Westdongeradeel
 Rauwerd DTB, BR: Rauwerderhem
 Rauwerderhem16×67×11×6× indexen 
 Reitsum DTB, BR: Ferwerderadeel
 Ried DTB, BR: Franekeradeel
 Rijperkerk DTB: Terschelling
 Rinsumageest DTB, BS: Dantumadeel
 Rohel BS, BR: Schoterland
 Roodhuis DTB: Hennaarderadeel
 Roodkerk DTB: Dantumadeel
 Roordahuizum DTB, BR: Idaarderadeel
 Rotsterhaule DTB, BS, BR: Schoterland
 Rottevalle DTB, BR: Achtkarspelen
 Rottum DTB, BS, BR: Schoterland
 Sandfirden DTB: Wymbritseradeel
 Schalsum DTB, BR: Franekeradeel
 Scharl DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Scharnegoutum DTB: Wymbritseradeel
 Scharsterland Algemene info
 Schenkenschans DTB: Menaldumadeel
 Scherpenzeel FR BR: Weststellingwerf
 Schettens DTB: Wonseradeel
 Schiermonnikoog44×3× indexen 
 Schillaard DTB: Baarderadeel
 Schingen DTB, BR: Menaldumadeel
 Schoerwijkerdijken BS, BR: Schoterland
 Schoterland11×147×77×19× indexen 
 Schoteruitdijken BS, BR: Schoterland
 Schraard DTB: Wonseradeel
 Schurega BS, BR: Schoterland
 Seerijp DTB: Terschelling
 Sensmeer DTB: Wymbritseradeel
 Sexbierum DTB, BS, BR: Barradeel
 Siegerwoude DTB, BR: Opsterland
 Sijbrandaburen DTB: Rauwerderhem
 Sijbrandahuis DTB: Dantumadeel
 Sint Annaparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
 Sint Jacobaparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
 Sint Johannesga BS, BR: Schoterland
 Sint Nicolaasga DTB, BR: Doniawerstal
 Skarsterlân Algemene info
 Slappeterp BR: Menaldumadeel
 Sloten FR40×4× indexen 
 Smallebrugge DTB: Wymbritseradeel
 Smallingerland15×121×29×9× indexen 
 Sneek29×164×29×29× indexen 
 Snikzwaag BR: Haskerland
 Sondel DTB: Gaasterland
 Sonnega BS 1811-1816, BR: Weststellingwerf
 Sopsum DTB: Franekeradeel
 Spanga BR: Weststellingwerf
 Spannum BR: Hennaarderadeel
 Stavoren38×2× indexen 
 Steggerda DTB, BR: Weststellingwerf
 Stiens DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Suameer DTB: Tietjerksteradeel
 Suawoude DTB: Tietjerksteradeel
 Súdwest Fryslân Algemene info
 Surhuisterveen DTB, BR: Achtkarspelen
 Surhuizum DTB, BR: Achtkarspelen
 Swichum BR: Leeuwarderadeel
 Teerns BR: Leeuwarderadeel
 Terband BR: Schoterland
 Terhorne DTB: Utingeradeel
 Terkaple DTB: Utingeradeel
 Ternaard DTB, BS: Westdongeradeel
 Teroele BR: Doniawerstal
 Terschelling12×76×12×40× indexen 
 Terwispel DTB, BR: Opsterland
 Terzool DTB: Rauwerderhem
 Tietjerk DTB: Tietjerksteradeel
 Tietjerksteradeel21×161×57×7× indexen 
 Tirns DTB: Wymbritseradeel
 Tjalhuizum DTB: Wymbritseradeel
 Tjalleberd DTB, BR: Schoterland
 Tjerkgaast DTB, BR: Doniawerstal
 Tjerkwerd Algemene info
 Tjum Algemene info
 Tjummarum BR: Barradeel
 Twijzel DTB, BR: Achtkarspelen
 Tytsjerksteradiel Algemene info
 Tzum DTB, BR: Franekeradeel
 Tzummarum DTB: Barradeel
 Uitburen BR: Franeker
 Uitwellingerga DTB: Wymbritseradeel
 Ureterp DTB, BS, BR: Opsterland
 Utingeradeel19×104× 16× indexen 
 Veenwouden DTB, BS: Dantumadeel
 Vijfhuizen BR: Franeker
 Vinkega BR: Weststellingwerf
 Vischbuurt DTB: Westdongeradeel
 Vlieland10×26×5× indexen 
 Vrouwenparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
 Waaxens DTB: Westdongeradeel
 Wanswerd BR: Ferwerderadeel
 Warga DTB, BR: Idaarderadeel
 Warns DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
 Warstiens BR: Idaarderadeel
 Wartena BR: Idaarderadeel
 Weidum DTB, BR: Baarderadeel
 Welsrijp DTB, BR: Hennaarderadeel
 West-Terschelling DTB: Terschelling
 West-Vlieland    
 Westdongeradeel21×137×20×21× indexen 
 Westergeest BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
 Westermeer BR: Haskerland
 Westernijkerk DTB: Ferwerderadeel
 Westhem DTB: Wymbritseradeel
 Weststellingwerf24×150×79× indexen 
 Westvliet BR: Franeker
 Wetzens DTB: Oostdongeradeel
 Wier DTB, BR: Menaldumadeel
 Wierum DTB: Westdongeradeel
 Wieuwerd DTB, BR: Baarderadeel
 Wijckel DTB: Gaasterland
 Wijnaldum DTB, BR: Barradeel
 Wijnjeterp DTB, BR: Opsterland
 Wijns DTB: Tietjerksteradeel
 Wijtjeterp BR: Opsterland
 Winsum DTB, BR: Baarderadeel
 Wirdum DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Witmarsum DTB: Wonseradeel
 Witveen DTB: Tietjerksteradeel
 Wolsum DTB: Wymbritseradeel
 Wolvega DTB, BS: Weststellingwerf
 Wommels DTB: Hennaarderadeel
 Wons DTB: Wonseradeel
 Wonseradeel57×176×49×19× indexen 
 Workum23×96×12×11× indexen 
 Woudsend DTB: Wymbritseradeel
 Wouterswoude DTB: Dantumadeel
 Wûnseradiel Algemene info
 Wymbritseradeel39×162×27×1× index 
 Wymbritseradiel Algemene info
 Wytgaard DTB, BR: Leeuwarderadeel
 Zeerijp DTB: Terschelling
 Zevenhuizen BR: Franeker
 Zurich DTB: Wonseradeel
 Zwaagwesteinde DTB: Dantumadeel
 Zweins BR: Franekeradeel