DE link naar het
grijze verleden
Friesland / Fryslân
Gemeente-atlas van Friesland in PDF
Beperkte naamindexen via FamilySearch:
  NL - Dopen en Geboorte 1564-1910
  NL - Trouwen / Huwelijken 1565-1892
  NL - Overlijden en Begraven 1668-1945
RBS-boeknummers
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
Plaatsnaam: DTB: BS: BR: Indexen:  Bijzonderheden:
Friesland algemeen 6× indexen 
Aalsum DTB: Oostdongeradeel
Abbega DTB: Wymbritseradeel
Achlum DTB, BR: Franekeradeel
Achtkarspelen31×130×49×1× index 
Aegum DTB, BR: Idaarderadeel
Aengwirden80×4× indexen 
Akkerwoude DTB: Dantumadeel
Akkrum DTB: Utingeradeel
Akmarijp DTB: Utingeradeel
Allingawier DTB: Wonseradeel
Almenum Algemene info
Ameland17×58× 8× indexen 
Anjum DTB, BS, BR: Oostdongeradeel
Appelscha DTB, BR: Ooststellingwerf
Arum DTB: Wonseradeel
Augsbuurt DTB: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Augustinusga DTB: Achtkarspelen
Baard DTB: Baarderadeel
Baarderadeel43×112×28×4× indexen 
Baijum DTB: Hennaarderadeel
Bakhuizen DTB: Gaasterland
Bakkeveen DTB, BS, BR: Opsterland
Balk DTB: Gaasterland
Ballum DTB: Ameland
Bantega DTB: Lemsterland
Barradeel23×133×32×18× indexen 
Beers DTB, BR: Baarderadeel
Beetgum DTB, BR: Menaldumadeel
Beets FR DTB, BR: Opsterland
Beetsterzwaag BS, BR: Opsterland
Beintum DTB: Ferwerderadeel
Benedenknijpe BS, BR: Schoterland
Bergum DTB: Terschelling
Bergumerheide DTB: Tietjerksteradeel
Berlikum FR DTB, BR: Menaldumadeel
Besseburen BR: Menaldumadeel
Betterwird DTB: Westdongeradeel
Het Bildt17×151×33×  
Birdaard DTB: Dantumadeel
Blauwhuis DTB: Wymbritseradeel
Blesdijke DTB, BR: Weststellingwerf
Blessum DTB, BR: Menaldumadeel
Blija DTB: Ferwerderadeel
Boarnsterhim Algemene info
Boer DTB, BR: Franekeradeel
Boijl DTB, BR: Weststellingwerf
Bolsward24×110×12×4× indexen 
Boornbergum DTB: Smallingerland
Boornsterhem Algemene info
Boornzwaag BR: Doniawerstal
Bornwird DTB: Westdongeradeel
Bovenknijpe DTB, BS, BR: Schoterland
Boxum BR: Menaldumadeel
Bozum DTB, BR: Baarderadeel
Brantgum DTB: Westdongeradeel
Britsum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Britswerd BR: Baarderadeel
Broek DTB: Doniawerstal
Buitenpost DTB, BR: Achtkarspelen
Burgwerd DTB: Wonseradeel
Burum DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Cornjum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Dantumadeel21×143×49×35× indexen 
Dantumadiel Algemene info
Dantumawoude DTB, BS: Dantumadeel
Dedgum DTB: Wonseradeel
Deersum DTB, BR: Rauwerderhem
Deinum DTB, BR: Menaldumadeel
Delfstrahuizen DTB, BS, BR: Schoterland
Dijke DTB: Doniawerstal
Dokkum26×93×22×11× indexen 
Dongeradeel Algemene info
Dongjum DTB, BR: Franekeradeel
Doniaga DTB, BR: Doniawerstal
Doniawerstal19×88×17×2× indexen 
Donkerbroek DTB, BR: Ooststellingwerf
Drachten DTB, BS: Smallingerland
Driesum DTB: Dantumadeel
Drogeham DTB, BR: Achtkarspelen
Dronrijp DTB, BR: Menaldumadeel
Duurswoude DTB, BR: Opsterland
Echten BR: Lemsterland
Edens DTB, BR: Hennaarderadeel
Ee DTB, BS, BR: Oostdongeradeel
Eernewoude DTB: Tietjerksteradeel
Eesterga DTB, BR: Lemsterland
Eestrum DTB: Tietjerksteradeel
Elahuizen DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Elsloo  volledige index 
Engelum DTB, BR: Menaldumadeel
Engwier DTB: Wonseradeel
Engwierum DTB, BR: Oostdongeradeel
Exmorra DTB: Wonseradeel
Ferwerd DTB, BR: Ferwerderadeel
Ferwerderadeel23×130×22×4× indexen 
Ferwerderadiel Algemene info
Ferwoude DTB: Wonseradeel
Finkega DTB, BR: Weststellingwerf
Finkum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Firdgum DTB: Barradeel
Follega BR: Lemsterland
Folsgare DTB: Wymbritseradeel
Foudgum DTB: Westdongeradeel
Franeker18×132×23×1× index 
Franekeradeel26×107×20×1× index 
Friens BR: Idaarderadeel
De Friese Meren Algemene info
Gaast BS, BR: Schoterland
Gaasterlan-Sleat Algemene info
Gaasterland24×92×17×1× index 
Gaastmeer DTB: Wymbritseradeel
Garijp DTB: Tietjerksteradeel
Gauw DTB: Wymbritseradeel
Genum DTB: Ferwerderadeel
Gerkesklooster DTB, BR: Achtkarspelen
Gersloot DTB: Heerenveen
Giekerk DTB: Terschelling
Goënga DTB: Wymbritseradeel
Goëngarijp DTB: Doniawerstal
Gontum BR: Leeuwarderadeel
Gorredijk DTB, BS, BR: Opsterland
Goutum DTB: Leeuwarden
Greonterp DTB: Wonseradeel
Grouw DTB, BR: Idaarderadeel
Hallum DTB: Ferwerderadeel
Hantum DTB: Westdongeradeel
Hardegarijp 
Harich DTB: Gaasterland
Harkema BR: Achtkarspelen
Harkema-Opeinde DTB: Achtkarspelen
Harlingen33×167×30×28× indexen 
Hartwerd DTB: Wonseradeel
Haske Algemene info
Haskerdijken DTB, BR: Haskerland
Haskerhorne DTB, BR: Haskerland
Haskerland20×133×45×9× indexen 
Haulerwijk DTB: Ooststellingwerf
Heeg DTB: Wymbritseradeel
Heerenveen volledige index BS, BR: zie ook Schoterland
Hemelumer Oldeph. en Noordwolde18×98×26×10× indexen 
Hemelumer-Oldeferd DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Hempens DTB, BR: Leeuwarderadeel
Hemrik DTB, BR: Opsterland
Hennaard DTB: Hennaarderadeel
Hennaarderadeel33×106×17×1× index 
Herbaijum DTB: Franeker, BR: Franekeradeel
Hiaure DTB: Westdongeradeel
Hichtum DTB: Wonseradeel
Hidaard DTB: Hennaarderadeel
Hieslum DTB: Wonseradeel
Hijlaard DTB, BR: Baarderadeel
Hijum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Hindeloopen12×62×  
Hitsum BR: Franekeradeel
Hollum DTB: Ameland
Holwerd DTB, BS: Westdongeradeel
Hommerts DTB: Wymbritseradeel
Hoogebeintum DTB: Ferwerderadeel
Hoorn (Terschelling) DTB: Terschelling
Hoornsterzwaag DTB, BS, BR: Schoterland
Huins DTB, BR: Baarderadeel
Huizum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Icvichum BR: Leeuwarderadeel
Idaard BR: Idaarderadeel
Idaarderadeel25×111×25×1× index 
Idsegahuizen DTB: Wonseradeel
Idsegahuizum DTB: Wonseradeel
Idskenhuizen BR: Doniawerstal
Idzard BR: Weststellingwerf
Idzega DTB: Wymbritseradeel
IJlst12×50×  
IJpecolsga DTB: Wymbritseradeel
IJsbrechtum DTB: Wymbritseradeel
Indijk DTB: Wymbritseradeel
Indijken DTB: Doniawerstal
Irnsum DTB, BR: Rauwerderhem
Itens DTB: Hennaarderadeel
Janum DTB: Dantumadeel
Jellum BR: Baarderadeel
Jelsum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Jislum DTB, BR: Ferwerderadeel
Jorwerd DTB, BR: Baarderadeel
Joure DTB, BR: Haskerland
Jouswier BR: Oostdongeradeel
Jubbega BS, BR: Schoterland
Jutrijp DTB: Wymbritseradeel
Kaatsveld BR: Franeker
Katlijk BS, BR: Schoterland
Kimswerd DTB: Wonseradeel
Klooster Anjum BR: Menaldumadeel
De Knijpe DTB: Schoterland
Kolderwolde DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Kollum DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland DTB, BS: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland en Nieuw-Kruisland13×126×18×  
Kollumerzwaag BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kooten BR: Achtkarspelen
Kornwerd DTB: Wonseradeel
Kortehemmen DTB: Smallingerland
Kortezwaag DTB, BR: Opsterland
Koudum DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Kromwal DTB: Baarderadeel
Kromwal DTB: Wonseradeel
Kubaard DTB: Hennaarderadeel
Langezwaag BS, BR: Opsterland
Langweer DTB, BR: Doniawerstal
Lebkum BR: Leeuwarderadeel
Leeuwarden50×293×47×13× indexen 
Leeuwarderadeel29×135×42×3× indexen 
Legemeer BR: Doniawerstal
Lekkum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Lemmer DTB, BR: Lemsterland
Lemsterland15×106×20×14× indexen 
Lichtaard BR: Ferwerderadeel
Lioessens DTB, BR: Oostdongeradeel
Lions BR: Baarderadeel
Lippenhuizen DTB, BS, BR: Opsterland
Littenseradeel Algemene info
Littenseradiel Algemene info
Loënga DTB: Wymbritseradeel
Lollum DTB: Wonseradeel
Longerhouw DTB: Wonseradeel
Luinjeberg BR: Schoterland
Lutjepost DTB: Buitenpost
Lutkewierum DTB: Hennaarderadeel
Lutkewoude DTB: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Luxwoude BR: Opsterland
Makkum DTB: Wonseradeel
Mantgum DTB, BR: Baarderadeel
Marrum DTB, BR: Ferwerderadeel
Marsum DTB, BR: Menaldumadeel
Meer, het BR: Schoterland
Menaldum DTB, BR: Menaldumadeel
Menaldumadeel33×149×61×1× index 
Menameradiel Algemene info
Metslawier DTB, BS: Oostdongeradeel
Midlum DTB, BR: Franekeradeel
Midsland DTB: Terschelling
Miedum BR: Leeuwarderadeel
Mildam BS, BR: Schoterland
Minnertsga DTB, BS, BR: Barradeel
Mirns DTB: Gaasterland
Molkwerum DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Morra DTB, BR: Oostdongeradeel
Munnekezij1 DTB: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Munnikeburen DTB, BR: Weststellingwerf
Murmerwoude DTB: Dantumadeel
Nes (Westdongeradeel) DTB, BS: Westdongeradeel
Nes (Ameland) DTB: Ameland
Nes (Utingeradeel) DTB: Utingeradeel
Niawier DTB: Oostdongeradeel
Nieuw Brongerga DTB: Heerenveen
Nijeberkoop DTB, BS: Ooststellingwerf
Nijefurd Algemene info
Nijega (Doniawerstal) BR: Doniawerstal
Nijega (Hemelumer-Oldeferd) DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Nijega (Smallingerland) DTB: Smallingerland
Nijehaske BR: Haskerland
Nijeholtpade BR: Weststellingwerf
Nijeholtwolde DTB, BR: Weststellingwerf
Nijehorne DTB, BS, BR: Schoterland
Nijelamer BR: Weststellingwerf
Nijemirdum DTB: Gaasterland
Nijeschoot BS, BR: Schoterland
Nijetrijne BR: Weststellingwerf
Nijewier BR: Oostdongeradeel
Nijhuizum DTB: Wymbritseradeel
Nijkerk (Ferwerderadeel) BR: Ferwerderadeel
Nijkerk (Oostdongeradeel) DTB, BR: Oostdongeradeel
Nijland DTB: Wymbritseradeel
Noordwolde BS, BR: Weststellingwerf
Oenkerk Algemene info
Offingawier DTB: Wymbritseradeel
Oldeboorn DTB: Utingeradeel
Oldeholtpade DTB, BR: Weststellingwerf
Oldeholtwolde BR: Weststellingwerf
Oldelamer DTB, BR: Weststellingwerf
Oldeouwer BR: Doniawerstal
Oldeterp BR: Opsterland
Oldetrijne BR: Weststellingwerf
Olterterp BR: Opsterland
Oost-Vlieland DTB: Vlieland
Oostdongeradeel23×148×52×20× indexen 
Ooster-Nijkerk DTB: Oostdongeradeel
Oosterbierum DTB, BR: Barradeel
Oosterend DTB, BR: Hennaarderadeel
Oosterend DTB: Terschelling
Oosterhaule DTB, BR: Doniawerstal
Oosterlittens DTB, BR: Baarderadeel
Oostermeer DTB: Terschelling
Oosterwierum DTB, BR: Baarderadeel
Oosterwolde FR DTB, BS, BR: Ooststellingwerf
Oosterzee DTB, BR: Lemsterland
Oosthem DTB: Wonseradeel
Oosthem DTB: Wymbritseradeel
Oostrum DTB: Oostdongeradeel
Ooststellingwerf125×38×127× indexen 
Oostvliet BR: Franeker
Opeinde BR: Achtkarspelen
Oppenhuizen DTB: Wymbritseradeel
Opsterland31×172×68×68× indexen 
Oranjewoud DTB: Heerenveen
Oudeberkoop 1811-1816 zie Ooststellingwerf
Oudebildtzijl DTB: Het Bildt
Oudega 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
Oudega DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Oudega DTB: Wymbritseradeel
Oudehaske BR: Haskerland
Oudehorne BS, BR: Schoterland
Oudemirdum DTB: Gaasterland
Oudeschoot BS, BR: Schoterland
Oudkerk DTB: Terschelling
Oudwoude DTB, BS, BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Ouwsterhaule DTB: Doniawerstal
Paesens DTB, BR: Oostdongeradeel
Parrega DTB: Wonseradeel
Peins DTB: Franekeradeel
Peperga BR: Weststellingwerf
Piaam DTB: Wonseradeel
Pietersbierum DTB, BR: Barradeel
Pingjum DTB: Wonseradeel
Poppingawier BR: Rauwerdehem
Raard DTB: Westdongeradeel
Rauwerd DTB, BR: Rauwerderhem
Rauwerderhem16×67×12×3× indexen 
Reitsum DTB, BR: Ferwerderadeel
Ried DTB, BR: Franekeradeel
Rijperkerk DTB: Terschelling
Rinsumageest DTB, BS: Dantumadeel
Rohel BS, BR: Schoterland
Roodhuis DTB: Hennaarderadeel
Roodkerk DTB: Dantumadeel
Roordahuizum DTB, BR: Idaarderadeel
Rotsterhaule DTB, BS, BR: Schoterland
Rottevalle DTB, BR: Achtkarspelen
Rottum DTB, BS, BR: Schoterland
Sandfirde DTB: Wymbritseradeel
Schalsum DTB, BR: Franekeradeel
Scharl DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Scharnegoutum DTB: Wymbritseradeel
Scharsterland Algemene info
Schenkenschans DTB: Menaldumadeel
Scherpenzeel FR BR: Weststellingwerf
Schettens DTB: Wonseradeel
Schiermonnikoog43×  
Schillaard DTB: Baarderadeel
Schingen DTB, BR: Menaldumadeel
Schoerwijkerdijken BS, BR: Schoterland
Schoterland11×147×77×16× indexen 
Schoteruitdijken BS, BR: Schoterland
Schraard DTB: Wonseradeel
Schurega BS, BR: Schoterland
Seerijp DTB: Terschelling
Sensmeer DTB: Wymbritseradeel
Sexbierum DTB, BS, BR: Barradeel
Siegerwoude DTB, BR: Opsterland
Sijbrandaburen DTB: Rauwerderhem
Sijbrandahuis DTB: Dantumadeel
Sint Annaparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
Sint Jacobaparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
Sint Johannesga BS, BR: Schoterland
Sint Nicolaasga DTB, BR: Doniawerstal
Skarsterlân Algemene info
Slappeterp BR: Menaldumadeel
Sloten FR40×  
Smallebrugge DTB: Wymbritseradeel
Smallingerland15×121×33×8× indexen 
Sneek24×164×29×26× indexen 
Snikzwaag BR: Haskerland
Sondel DTB: Gaasterland
Sonnega BS 1811-1816, BR: Weststellingwerf
Sopsum DTB: Franekeradeel
Spanga BR: Weststellingwerf
Spannum BR: Hennaarderadeel
Stavoren38×  
Steggerda DTB, BR: Weststellingwerf
Stiens DTB, BR: Leeuwarderadeel
Suameer DTB: Tietjerksteradeel
Suawoude DTB: Tietjerksteradeel
Súdwest Fryslân Algemene info
Surhuisterveen DTB, BR: Achtkarspelen
Surhuizum DTB, BR: Achtkarspelen
Swichum BR: Leeuwarderadeel
Teerns BR: Leeuwarderadeel
Terband BR: Schoterland
Terhorne DTB: Utingeradeel
Terkaple DTB: Utingeradeel
Ternaard DTB, BS: Westdongeradeel
Teroele BR: Doniawerstal
Terschelling12×76×12×38× indexen 
Terwispel DTB, BR: Opsterland
Terzooi DTB: Rauwerderhem
Tietjerk DTB: Tietjerksteradeel
Tietjerksteradeel21×161×60×1× index 
Tirns DTB: Wymbritseradeel
Tjalhuizum DTB: Wymbritseradeel
Tjalleberd DTB, BR: Schoterland
Tjerkgaast DTB, BR: Doniawerstal
Tjerkwerd Algemene info
Tjum Algemene info
Tjummarum BR: Barradeel
Twijzel DTB, BR: Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel Algemene info
Tzum DTB, BR: Franekeradeel
Tzummarum DTB: Barradeel
Uitburen BR: Franeker
Uitwellingerga DTB: Wymbritseradeel
Ureterp DTB, BS, BR: Opsterland
Utingeradeel19×104× 13× indexen 
Veenwouden DTB, BS: Dantumadeel
Vijfhuizen BR: Franeker
Vinkega BR: Weststellingwerf
Vischbuurt DTB: Westdongeradeel
Vlieland10×25×  
Vrouwenparochie DTB, BS, BR: Het Bildt
Waaxens DTB: Westdongeradeel
Wanswerd BR: Ferwerderadeel
Warga DTB, BR: Idaarderadeel
Warns DTB: Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Warstiens BR: Idaarderadeel
Wartena BR: Idaarderadeel
Weidum DTB, BR: Baarderadeel
Welsrijp DTB, BR: Hennaarderadeel
West-Terschelling DTB: Terschelling
West-Vlieland    
Westdongeradeel21×137×24×18× indexen 
Westergeest BR: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Westermeer BR: Haskerland
Westernijkerk DTB: Ferwerderadeel
Westhem DTB: Wymbritseradeel
Weststellingwerf24×150×70× indexen 
Westvliet BR: Franeker
Wetzens DTB: Oostdongeradeel
Wier DTB, BR: Menaldumadeel
Wierum DTB: Westdongeradeel
Wieuwerd DTB, BR: Baarderadeel
Wijckel DTB: Gaasterland
Wijnaldum DTB, BR: Barradeel
Wijnjeterp DTB, BR: Opsterland
Wijns DTB: Tietjerksteradeel
Wijtjeterp BR: Opsterland
Winsum DTB, BR: Baarderadeel
Wirdum DTB, BR: Leeuwarderadeel
Witmarsum DTB: Wonseradeel
Witveen DTB: Tietjerksteradeel
Wolsum DTB: Wymbritseradeel
Wolvega DTB, BS: Weststellingwerf
Wommels DTB: Hennaarderadeel
Wons DTB: Wonseradeel
Wonseradeel65×176×58×14× indexen 
Workum23×96×16×8× indexen 
Woudsend DTB: Wymbritseradeel
Wouterswoude DTB: Dantumadeel
Wûnseradiel Algemene info
Wymbritseradeel40×162×28×  
Wymbritseradiel Algemene info
Wytgaard DTB, BR: Leeuwarderadeel
Zeerijp DTB: Terschelling
Zevenhuizen BR: Franeker
Zurich DTB: Wonseradeel
Zwaagwesteinde DTB: Dantumadeel
Zweins BR: Franekeradeel