DE link naar het
grijze verleden
Friesland / Fryslân
Gemeente-atlas van Friesland in PDF
Plaatsnaam: DTB: BS: BR: Indexen:  Bijzonderheden:
Friesland algemeen  6× indexen 
Achtkarspelen 130×13×1× index 
Aengwirden 80×4× indexen 
Akkrum Algemene info
Almenum Algemene info
Ameland57× 8× indexen 
Anjum 1811-1816 zie Oostdongeradeel
Arum Algemene info
Augustinusga Algemene info
Baarderadeel 110×4× indexen 
Bakkeveen STB, BS, BR: Opsterland
Balk Algemene info
Barradeel 130×18× indexen 
Beets FR BR: Opsterland
Beetsterzwaag BS, BR: Opsterland
Benedenknijpe BS, BR: Schoterland
Bergum Algemene info
Berlikum FR Algemene info
Het Bildt 150×10×  
Blesdijke BR: Weststellingwerf
Blija Algemene info
Boarnsterhim Algemene info
Boijl BR: Weststellingwerf
Bolsward107×3× indexen 
Boornsterhem Algemene info
Bovenknijpe BS, BR: Schoterland
Bozum Algemene info
Buitenpost Algemene info
Burum 1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Dantumadeel 141×35× indexen 
Dantumadiel Algemene info
Dantumawoude 1811-1817 zie Dantumadeel
Delfstrahuizen BS, BR: Schoterland
Dokkum 91×11×8× indexen 
Dongeradeel Algemene info
Doniawerstal 86×2× indexen 
Drachten 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
Dronrijp Algemene info
Duurswoude DTB, BR: Opsterland
Ee 1811-1816 zie Oostdongeradeel
Ferwerd Algemene info
Ferwerderadeel 133×12×4× indexen 
Ferwerderadiel Algemene info
Finkega BR: Weststellingwerf
Franeker 130×15×1× index 
Franekeradeel 106×10×1× index 
De Friese Meren Algemene info
Gaast BS, BR: Schoterland
Gaasterlan-Sleat Algemene info
Gaasterland 90×11×1× index 
Gorredijk BS, BR: Opsterland
Greonterp DTB: Wonseradeel
Grouw Algemene info
Hallum Algemene info
Hardegarijp Algemene info
Harlingen166×11×5× indexen 
Haske Algemene info
Haskerland 128×14×9× indexen 
Heeg Algemene info
Heerenveen  3× indexen BS, BR: zie ook Schoterland
Hemelumer Oldeph. en Noordwolde 96×10× indexen 
Hemelumer-Oldeferd Algemene info
Hemrik DTB, BR: Opsterland
Hennaarderadeel105×1× index 
Hieslum DTB: Wonseradeel
Hindeloopen 59×  
Holwerd 1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Hoornsterzwaag BS, BR: Schoterland
Huizum Algemene info
Idaarderadeel 107×13×1× index 
Idsegahuizen DTB: Wonseradeel
Idzard BR: Weststellingwerf
IJlst48×  
Jelsum Algemene info
Jorwerd Algemene info
Joure Algemene info
Jubbega BS, BR: Schoterland
Katlijk BS, BR: Schoterland
De Knijpe BS: Schoterland voor ontbrekende akten
Kollum 1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland BS: Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Kollumerland en Nieuw-Kruisland 124×  
Kornwerd DTB: Wonseradeel
Kortezwaag BR: Opsterland
Koudum Algemene info
Langezwaag BS, BR: Opsterland
Langweer Algemene info
Leeuwarden293×28×11× indexen 
Leeuwarderadeel 134×12×3× indexen 
Lemmer Algemene info
Lemsterland 104×14× indexen 
Lippenhuizen DTB, BS, BR: Opsterland
Littenseradeel Algemene info
Littenseradiel Algemene info
Luxwoude BR: Opsterland
Makkum Algemene info
Marrum Algemene info
Marsum Algemene info
Menaldum Algemene info
Menaldumadeel 148×1× index 
Menameradiel Algemene info
Metslawier 1811-1816 zie Oostdongeradeel
Mildam BS, BR: Schoterland
Minnertsga 1811-1816 huw. en ovl. zie Barradeel
Munnikeburen BR: Weststellingwerf
Nes 1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
De Nes DTB: Ameland
Nijeberkoop BS: Ooststellingwerf
Nijefurd Algemene info
Nijeholtpa BR: Weststellingwerf
Nijeholtwolde BR: Weststellingwerf
Nijehorne BS, BR: Schoterland
Nijelamer BR: Weststellingwerf
Nijeschoot BS, BR: Schoterland
Nijetrijne BR: Weststellingwerf
Nijland Algemene info
Noordwolde 1811-1816 zie Weststellingwerf
Oenkerk Algemene info
Oldeboorn Algemene info
Oldeholtpa BR: Weststellingwerf
Oldeholtwolde BR: Weststellingwerf
Oldelamer BR: Weststellingwerf
Oldetrijne BR: Weststellingwerf
Olterterp BR: Opsterland
Oostdongeradeel 143×12×8× indexen 
Oosterend Algemene info
Oostermeer Algemene info
Oosterwolde FR 1811-1816 zie Ooststellingwerf
Oosterzee Algemene info
Ooststellingwerf 124×30×2× indexen 
Oppenhuizen DTB: Wymbritseradeel
Opsterland10×164×10×41× indexen 
Oudeberkoop 1811-1816 zie Ooststellingwerf
Oudega 1811-1816 huw. en ovl. zie Smallingerland
Oudehorne BS, BR: Schoterland
Oudeschoot BS, BR: Schoterland
Oudwoude 1811-1816 zie Kollumerland en Nieuw-Kruisland
Parrega DTB: Wonseradeel
Peperga BR: Weststellingwerf
Piaam DTB: Wonseradeel
Rauwerd Algemene info
Rauwerderhem 64×3× indexen 
Rinsumageest 1811-1817 zie Dantumadeel
Rohel BS, BR: Schoterland
Roordahuizum Algemene info
Rotsterhaule BS, BR: Schoterland
Rottum BS, BR: Schoterland
Scharsterland Algemene info
Scherpenzeel FR BR: Weststellingwerf
Schiermonnikoog 41×  
Schoerwijkerdijken BS, BR: Schoterland
Schoterland 160×16×15× indexen 
Schoteruitdijken BS, BR: Schoterland
Schurega BS, BR: Schoterland
Sexbierum 1811-1816 huw. en ovl. zie Barradeel
Siegerwoude DTB, BR: Opsterland
Sint Annaparochie 1811-1816 zie Het Bildt
Sint Jacobaparochie 1811-1816 zie Het Bildt
Sint Johannesga BS, BR: Schoterland
Skarsterlân Algemene info
Sloten FR 36×  
Smallingerland 120×8× indexen 
Sneek 161×12×2× indexen 
Sonnega 1811-1816 zie Weststellingwerf
Spanga BR: Weststellingwerf
Stavoren 36×  
Steggerda BR: Weststellingwerf
Stiens Algemene info
Súdwest Fryslân Algemene info
Surhuizum Algemene info
Ternaard 1811-1816 geb. zie Westdongeradeel
Terschelling 74×38× indexen 
Terwispel DTB, BR: Opsterland
Tietjerksteradeel 155×11×1× index 
Tjalleberd    
Tjerkwerd Algemene info
Tjum Algemene info
Tytsjerksteradiel Algemene info
Ureterp DTB, BS, BR: Opsterland
Utingeradeel 101× 13× indexen 
Veenwouden 1811-1817 zie Dantumadeel
Vinkega BR: Weststellingwerf
Vlieland 21×  
Vrouwenparochie 1811-1816 zie Het Bildt
Westdongeradeel 134×17× indexen 
Weststellingwerf 149×31× indexen 
Wijnjeterp DTB, BR: Opsterland
Wirdum Algemene info
Witmarsum Algemene info
Wolvega 1811-1816 zie Weststellingwerf
Wommels Algemene info
Wonseradeel171×13×14× indexen 
Workum95×8× indexen 
Woudsend Algemene info
Wûnseradiel Algemene info
Wymbritseradeel161×10×  
Wymbritseradiel Algemene info